10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi

Sosiaalisen eriarvoisuuden mittaaminen tuottaa tietoa sosiaalisen kestävyyden ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Eri väestöryhmien sosiaalista eriarvoisuutta voidaan mitata tarkastelemalla esimerkiksi eri väestöryhmien terveyseroja iän, sukupuolen, vammaisuuden, rodun, etnisyyden, alkuperän, uskonnon tai taloudellisen tilanteen mukaan.

Tämä indikaattori ilmaisee, raportoitiinko kunnanvaltuustolle tarkasteluvuonna väestöryhmien välisiä terveyseroja esimerkiksi sosioekonomisen aseman, koulutuksen tai sukupuolen mukaan. 0 = Ei. 100 = Kyllä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi