Indikaattorihaku


Näytä kaikki   

Lapsiköyhyys
Ei köyhyyttä -
Suhteellinen köyhyys
Ei köyhyyttä -
Perustoimeentulon saajat
Ei köyhyyttä -
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat
Ei köyhyyttä -
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat lapsiperheet
Ei köyhyyttä -
Elintarvikkeiden hinta tuloihin nähden
Ei nälkää -
Kasvikset lasten ruokavaliossa
Ei nälkää -
Maa- ja puutarhatalousyritysten määrä
Ei nälkää -
Peltojen eroosioriski
Ei nälkää -
Kasvikset ikääntyneiden ruokavaliossa
Ei nälkää -
Toimenpiteistä päätetty ikäihmisten ravitsemustottumusten lisäämiseksi
Ei nälkää -
Rokotuskattavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liikalihavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Asukastyytyväisyys
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kotona asuvat ikäihmiset
Terveyttä ja hyvinvointia -
MPR-rokotuskattavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Sairastavuusindeksi (Kela)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika
Terveyttä ja hyvinvointia -
Väestöllinen huoltosuhde
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten liikunta-aktiivisuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten huonon terveydentilan yleisyys
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nikotiinituotteiden käyttö nuorten keskuudessa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten huolta herättävä toiminta
Terveyttä ja hyvinvointia -
Ahdistuneisuuden yleisyys nuorten keskuudessa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Vaikeuksia keskustella vanhempien kanssa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Korvausoikeus lääkkeisiin rytmihäiriöiden vuoksi
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kaatumisesta johtuvat eläkeikäisten hoitojaksot
Terveyttä ja hyvinvointia -
Eläkeikäisten lonkkamurtumat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kunnan liikunnan edistämisen toimet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kansantauti-indeksi
Terveyttä ja hyvinvointia -
Menetetyt elinvuodet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Koettu elämänlaatu
Terveyttä ja hyvinvointia -
Virkistys- ja urheilualueet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten naisten raskaudenkeskeytykset
Terveyttä ja hyvinvointia -
Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Alkoholijuomien myynti
Terveyttä ja hyvinvointia -
HYTE-kerroin
Terveyttä ja hyvinvointia -
Perusterveydenhuollon investoinnit
Terveyttä ja hyvinvointia -
Yksinasuvat ikäihmiset
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kunnassa käytetään ennakkoarviointia (EVA)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten liikalihavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten liikalihavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten vanhempien toimesta kokema väkivalta
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liikunnan neuvonta ja ohjaus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Virkistysalueiden saavutettavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten alkoholi- ja nikotiinituotteiden hankinnan yleisyys
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, kaikki sektorit
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, kuntajohto
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, perusopetus
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, lukiokoulutus
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, liikunta
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, perusterveydenhuolto
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, kulttuuri
Terveyttä ja hyvinvointia -
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olevat lapset
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten heikko fyysinen toimintakyky (Move!-mittaus)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten heikko fyysinen toimintakyky (Move!-mittaus)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Vähintään suuria vaikeuksia itsestä huolehtimisessa, yli 74-vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Yhden vanhemman lapsiperheet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Apua riittämättömästi saavien osuus, yli 74-vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus mielenterveyshäiriöiden vuoksi
Terveyttä ja hyvinvointia -
Klamydiainfektiot
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liikaa alkoholia käyttävien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Juoksemisessa suuria vaikeuksia sadan metrin matkalla, 20-64 -vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kävelemisessä suuria vaikeuksia viidensadan metrin matkalla, yli 64 -vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten suun terveys, tervehampaiset 12-vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Keskinkertainen tai huono terveydentila, 8. ja 9. luokka
Terveyttä ja hyvinvointia -
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liian vähän liikkuvien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Merkittävä psyykkinen kuormitus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Päivittäin tupakoivat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nikotiinituotteiden kokeilu, alakoulun 4. ja 5. luokka
Terveyttä ja hyvinvointia -
Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Toisen asteen koulutuksen saaneet
Hyvä koulutus -
Koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret
Hyvä koulutus -
Yksinäisyyttä kokevat koululaiset
Hyvä koulutus -
Syrjivää kiusaamista kokevat koululaiset
Hyvä koulutus -
Kouluruoan väliin jättävät oppilaat
Hyvä koulutus -
Kouluruokasuosituksen noudattaminen kunnassa
Hyvä koulutus -
Useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat
Hyvä koulutus -
Kouluaikana tapahtuneet onnettomuudet
Hyvä koulutus -
Koulutustasoindeksi
Hyvä koulutus -
Alakoulujen saavutettavuus
Hyvä koulutus -
Kunnallisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste
Hyvä koulutus -
Kulttuurialan opetus kansalaisopistoissa
Hyvä koulutus -
Kirjaston käyttäjät
Hyvä koulutus -
Perusopetuksen investoinnit
Hyvä koulutus -
Oppilaitoksen häiritsevät fyysiset työolot
Hyvä koulutus -
Kirjastokirjojen laina-aika
Hyvä koulutus -
Kirjaston tapahtumien osallistumisaste
Hyvä koulutus -
Arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista osana laajaa terveystarkastusta
Hyvä koulutus -
Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus lastenneuvolassa
Hyvä koulutus -
Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa
Hyvä koulutus -
Koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämisen säännöllinen tarkastus
Hyvä koulutus -
Kuntien kustantamat koti- ja lastenhoitopalvelut, palveluita saaneet perheet
Hyvä koulutus -
Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta
Hyvä koulutus -
Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta
Hyvä koulutus -
Terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, alakoulun 4. ja 5. luokka
Hyvä koulutus -
Terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, yläkoulun 8. ja 9. luokka
Hyvä koulutus -
Palkkatasa-arvo
Sukupuolten tasa-arvo -
Työmarkkinoiden sukupuolijakauma
Sukupuolten tasa-arvo -
Kunnanvaltuuston sukupuolijakauma
Sukupuolten tasa-arvo -
Nuorten aikuisten maksuttoman ehkäisyn saatavuus
Sukupuolten tasa-arvo -
Vanhempainrahojen saajien sukupuolijakauma
Sukupuolten tasa-arvo -
Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja
Sukupuolten tasa-arvo -
Naispuolisten koululaisten kokema seksuaalinen häirintä
Sukupuolten tasa-arvo -
Miespuolisten koululaisten kokema seksuaalinen häirintä
Sukupuolten tasa-arvo -
Naisiin kohdistuneet väkivallanteot
Sukupuolten tasa-arvo -
Jäteveden käsittelyaste
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Vesihuollon investoinnit
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Biologinen hapenkulutus käsitellyssä jätevedessä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Typen määrä käsitellyssä jätevedessä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Fosforin määrä käsitellyssä jätevedessä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Talousveden laatuvaatimusten toteutuminen
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Talousveden pesäkeluku
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Veden ominaiskäyttö
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Omakotitalon vesihuollon vertailuhinta
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Ennakoimattomien putkirikkojen määrä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Laskuttamattoman talousveden osuus
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Tuulivoimakapasiteetti
Edullista ja puhdasta energiaa -
Asuinrakennusten sähkönkulutus
Edullista ja puhdasta energiaa -
Uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetti
Edullista ja puhdasta energiaa -
Sähkönkulutus palveluissa ja rakentamisessa
Edullista ja puhdasta energiaa -
Kaukolämmön hinta
Edullista ja puhdasta energiaa -
Tuulivoiman tuotanto
Edullista ja puhdasta energiaa -
Kaukolämmitetyissä taloissa asuvat
Edullista ja puhdasta energiaa -
Työttömyysaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työpaikat työvoimaa kohden
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Bruttoarvonlisäys
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Lainakanta
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Veroaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Rakennetyöttömyys
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Taloudellinen huoltosuhde
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Majoitusliikkeiden käyttöaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Majoitusliikkeiden tulot huonetta kohden
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yritysten toimipaikkojen liikevaihto
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yritysten konkurssit
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Kuntien vuosikate
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työkyvyttömyyseläkkeen saajat
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Pendelöinti-indeksi
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Käytettävissä olevat tulot
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työllisyysaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yrityskanta
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Kuntien välinen nettomuutto
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yhteisövero-osuus
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työtapaturmat
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työttömien terveystarkastukset
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Uudet yritykset
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Nopean laajakaistan saatavuus
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Työpaikkojen moninaisuus
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Panostukset t&k -toimintaan, euroa/asukas
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Panostukset t&k -toimintaan, htv/1000 asukasta
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Digipalvelujen kehittyneisyys
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Gini-kerroin
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Nuorisotyöttömyys
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Nuorten tyytyväisyys elämäänsä
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Väestönmuutos
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Pienimpään tulokymmenykseen kuuluvat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Ikäihmisten omaishoidon tuki
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Vastaanotetut pakolaiset
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Ulkopuolisuuden tunne kouluissa
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvat täysikäiset
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Yksinäisyyttä kokevat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Turvattomaksi päivittäisen elämänsä kokevat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Syrjäytymisriski, 18 - 24-vuotiaat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Ilmanlaatu (NO2)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Ilmanlaatu (PM10)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Henkilöautokanta
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Sähköisten ajoneuvojen latauspisteet
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Joukkoliikenteen kannattavuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Ilmanlaatu (väestöpainotettu PM2,5)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Ahtaasti asuvat lapsiperheet
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Asukkaiden osallistaminen palveluiden kehittämisessä
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Asukkaiden osallistumiskeinot julkaistu verkossa
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Taajama-aste
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Kodittomuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Pyöräilykuntien verkosto
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Sisäilman radonpitoisuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Vaihtoehtoisten käyttövoimien autokanta
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Taajama-alueiden tiiviys
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Biopolttoaineen tankkausasemat
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Biokaasun tankkausasemat
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, iäkkäät
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Tulvariskialueet kunnan pinta-alasta
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Rakennuskanta tulvariskialueille
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Väestön osuus tulvariskialueella
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Väestöennuste 2030
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Asuinrakennusten energiankulutus
Vastuullista kuluttamista -
Oppilaitosten vastuullisuus
Vastuullista kuluttamista -
Kierrätysasemat
Vastuullista kuluttamista -
Investoinnit ympäristön huoltoon
Vastuullista kuluttamista -
Investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin
Vastuullista kuluttamista -
Ympäristömerkityt hotellit
Vastuullista kuluttamista -
Muovin kierrätyspisteiden saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteiden saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Tekstiilin kierrätyspisteiden saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Kaasuautojen tankkausasemien saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Sähköautojen latausasemien saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöt bruttoarvonlisäystä kohden
Ilmastotekoja -
Ilmastonmuutoksen riskien ja sopeutumisen toimet
Ilmastotekoja -
Asuinrakennusten kasvihuonekaasupäästöt
Ilmastotekoja -
Hiilinielupotentiaali
Ilmastotekoja -
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Kuluttajien sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Päästökauppalaitosten kasvihuonekaasupäästöt
Ilmastotekoja -
Helleriski, ikäihmisten osuus väestöstä
Ilmastotekoja -
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Jätteiden käsittelyn kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Teollisuuden ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
F-kaasujen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli): teollisuus, työkoneet, jätteet, maatalous, F-kaasut
Ilmastotekoja -
Järvien tila
Vedenalainen elämä -
Jokien tila
Vedenalainen elämä -
Luonnonpuistot, erämaat, luontotyyppien suojelualueet
Maanpäällinen elämä -
Viheralueet
Maanpäällinen elämä -
Maatalousmaa
Maanpäällinen elämä -
Puuston kasvu
Maanpäällinen elämä -
Natura 2000 -alueet
Maanpäällinen elämä -
Lintudirektiivin mukaiset alueet
Maanpäällinen elämä -
Luontodirektiivin mukaiset alueet
Maanpäällinen elämä -
Puuston hiilivarasto
Maanpäällinen elämä -
Metsämaan hiilivarasto
Maanpäällinen elämä -
Luonnonsuojelualueet
Maanpäällinen elämä -
Ojitetut suot
Maanpäällinen elämä -
Vanhan puuston osuus
Maanpäällinen elämä -
Luomualojen osuus
Maanpäällinen elämä -
Uudistamishakkuuaikomukset
Maanpäällinen elämä -
Rikollisuusaste
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Korruptioaste
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Äänestysaktiivisuus, kuntavaalit
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Äänestysaktiivisuus, eduskuntavaalit
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Luottamus paikalliseen päätöksentekoon
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Päihtyneiden säilöönotot
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Paikallisen turvallisuuden toimet
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Kunnassa toimii lapsiparlamentti
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Katuturvallisuusindeksi, absoluuttinen
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Toimenpiteistä päätetty turvallisuussuunnitelman perusteella
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Rikoksista epäiltyjen nuorten osuus
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Kunnassa toimi hyvinvointikoordinaattori tai suunnittelija
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Hyvinvointikertomus hyväksytty valtuustossa
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Katuturvallisuusindeksi, suhteellinen
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Häiriöindeksi
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Yhteistoiminta kestävässä kehityksessä
Yhteistyö ja kumppanuus -

 

Miten kuntasi sijoittuu?

Palvelumme tarjoaa kuntakohtaista tietoa kestävästä kehityksestä, pisteyttäen kunnat eri kestävän kehityksen osa-alueilla. Alla oleva kartta esittää kokonaissummat kuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteiden pisteytyksistä. Kunnan teoreettinen maksimiarvo kartalla on 1700, jolloin kunta sijoittuisi ensimmäiseksi jokaisessa kestävän kehityksen tavoitteessa. Päinvastoin kaikkein heikoiten jokaisessa tavoitteessa suoriutuva kunta saisi kartalla arvon 0. Tarkemmat tiedot kuntasi sijoituksesta ja sen taustalla olevista indikaattoreista saat kirjautumalla palveluun.


 Pisteet <700  Pisteet 701-799  Pisteet 800-899  Pisteet 900-1000  Pisteet >1000

SEURAA JA VERTAILE EDISTYMISTÄSI

MayorsIndicatorsin kuntien kestävän kehityksen edistymisen seuranta- ja vertailumenetelmät perustuvat luotettaviin tietolähteisiin ja kattaviin indikaattoreihin. Alla oleva kuvaaja esittää valittujen kuntien kestävän kehityksen pisteytyksen suhteessa muihin kuntiin. Pisteytys on jaettu 17 kestävän kehityksen tavoitteelle. Tavoitekohtaiset sijoitukset perustuvat kymmenillä indikaattoreilla mitattaviin kuntien suhteellisiin suorituksiin. Tarkemmat tiedot kuntasi sijoituksesta ja sen taustalla olevista indikaattoreista saat kirjautumalla palveluun.

LIITY MUKAAN

Liittymällä saat käyttöösi kuntasi ajantasaisen, kattavan ja monipuolisen tietokannan sekä työkalut seurantaa, vertailua ja raportointia varten. Palvelun käyttöönotto on nyt mahdollista kaikille kunnille ja kaupungeille. Liity mukaan kestävän kehityksen edelläkävijäksi!

UUTISKIRJE

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tuoreimmat tiedot palvelustamme suoraan sähköpostiisi.