Indikaattorihaku


Näytä kaikki   

Lapsiköyhyys
Ei köyhyyttä -
Suhteellinen köyhyys
Ei köyhyyttä -
Perustoimeentulon saajat
Ei köyhyyttä -
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat
Ei köyhyyttä -
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat lapsiperheet
Ei köyhyyttä -
Elintarvikkeiden hinta tuloihin nähden
Ei nälkää -
Kasvikset lasten ruokavaliossa
Ei nälkää -
Maa- ja puutarhatalousyritysten määrä
Ei nälkää -
Peltojen eroosioriski
Ei nälkää -
Kasvikset ikääntyneiden ruokavaliossa
Ei nälkää -
Toimenpiteistä päätetty ikäihmisten ravitsemustottumusten lisäämiseksi
Ei nälkää -
Rokotuskattavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liikalihavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Asukastyytyväisyys
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kotona asuvat ikäihmiset
Terveyttä ja hyvinvointia -
MPR-rokotuskattavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Sairastavuusindeksi (Kela)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika
Terveyttä ja hyvinvointia -
Väestöllinen huoltosuhde
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten liikunta-aktiivisuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten huonon terveydentilan yleisyys
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nikotiinituotteiden käyttö nuorten keskuudessa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten huolta herättävä toiminta
Terveyttä ja hyvinvointia -
Ahdistuneisuuden yleisyys nuorten keskuudessa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Vaikeuksia keskustella vanhempien kanssa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Korvausoikeus lääkkeisiin rytmihäiriöiden vuoksi
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kaatumisesta johtuvat eläkeikäisten hoitojaksot
Terveyttä ja hyvinvointia -
Eläkeikäisten lonkkamurtumat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kunnan liikunnan edistämisen toimet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kansantauti-indeksi
Terveyttä ja hyvinvointia -
Menetetyt elinvuodet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Koettu elämänlaatu
Terveyttä ja hyvinvointia -
Virkistys- ja urheilualueet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten naisten raskaudenkeskeytykset
Terveyttä ja hyvinvointia -
Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Alkoholijuomien myynti
Terveyttä ja hyvinvointia -
HYTE-kerroin
Terveyttä ja hyvinvointia -
Perusterveydenhuollon investoinnit
Terveyttä ja hyvinvointia -
Yksinasuvat ikäihmiset
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kunnassa käytetään ennakkoarviointia (EVA)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten liikalihavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten liikalihavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten vanhempien toimesta kokema väkivalta
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liikunnan neuvonta ja ohjaus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Virkistysalueiden saavutettavuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten alkoholi- ja nikotiinituotteiden hankinnan yleisyys
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, kaikki sektorit
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, kuntajohto
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, perusopetus
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, lukiokoulutus
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, liikunta
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, perusterveydenhuolto
Terveyttä ja hyvinvointia -
TEAviisari, kulttuuri
Terveyttä ja hyvinvointia -
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olevat lapset
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten heikko fyysinen toimintakyky (Move!-mittaus)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nuorten heikko fyysinen toimintakyky (Move!-mittaus)
Terveyttä ja hyvinvointia -
Vähintään suuria vaikeuksia itsestä huolehtimisessa, yli 74-vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Yhden vanhemman lapsiperheet
Terveyttä ja hyvinvointia -
Apua riittämättömästi saavien osuus, yli 74-vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyttä ja hyvinvointia -
Työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus mielenterveyshäiriöiden vuoksi
Terveyttä ja hyvinvointia -
Klamydiainfektiot
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liikaa alkoholia käyttävien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Juoksemisessa suuria vaikeuksia sadan metrin matkalla, 20-64 -vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Kävelemisessä suuria vaikeuksia viidensadan metrin matkalla, yli 64 -vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lasten suun terveys, tervehampaiset 12-vuotiaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Keskinkertainen tai huono terveydentila, 8. ja 9. luokka
Terveyttä ja hyvinvointia -
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Liian vähän liikkuvien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Merkittävä psyykkinen kuormitus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Päivittäin tupakoivat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Nikotiinituotteiden kokeilu, alakoulun 4. ja 5. luokka
Terveyttä ja hyvinvointia -
Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus
Terveyttä ja hyvinvointia -
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat
Terveyttä ja hyvinvointia -
Toisen asteen koulutuksen saaneet
Hyvä koulutus -
Koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret
Hyvä koulutus -
Yksinäisyyttä kokevat koululaiset
Hyvä koulutus -
Syrjivää kiusaamista kokevat koululaiset
Hyvä koulutus -
Kouluruoan väliin jättävät oppilaat
Hyvä koulutus -
Kouluruokasuosituksen noudattaminen kunnassa
Hyvä koulutus -
Useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat
Hyvä koulutus -
Kouluaikana tapahtuneet onnettomuudet
Hyvä koulutus -
Koulutustasoindeksi
Hyvä koulutus -
Alakoulujen saavutettavuus
Hyvä koulutus -
Kunnallisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste
Hyvä koulutus -
Kulttuurialan opetus kansalaisopistoissa
Hyvä koulutus -
Kirjaston käyttäjät
Hyvä koulutus -
Perusopetuksen investoinnit
Hyvä koulutus -
Oppilaitoksen häiritsevät fyysiset työolot
Hyvä koulutus -
Kirjastokirjojen laina-aika
Hyvä koulutus -
Kirjaston tapahtumien osallistumisaste
Hyvä koulutus -
Arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista osana laajaa terveystarkastusta
Hyvä koulutus -
Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus lastenneuvolassa
Hyvä koulutus -
Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa
Hyvä koulutus -
Koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämisen säännöllinen tarkastus
Hyvä koulutus -
Kuntien kustantamat koti- ja lastenhoitopalvelut, palveluita saaneet perheet
Hyvä koulutus -
Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta
Hyvä koulutus -
Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta
Hyvä koulutus -
Terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, alakoulun 4. ja 5. luokka
Hyvä koulutus -
Terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, yläkoulun 8. ja 9. luokka
Hyvä koulutus -
Palkkatasa-arvo
Sukupuolten tasa-arvo -
Työmarkkinoiden sukupuolijakauma
Sukupuolten tasa-arvo -
Kunnanvaltuuston sukupuolijakauma
Sukupuolten tasa-arvo -
Nuorten aikuisten maksuttoman ehkäisyn saatavuus
Sukupuolten tasa-arvo -
Vanhempainrahojen saajien sukupuolijakauma
Sukupuolten tasa-arvo -
Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja
Sukupuolten tasa-arvo -
Naispuolisten koululaisten kokema seksuaalinen häirintä
Sukupuolten tasa-arvo -
Miespuolisten koululaisten kokema seksuaalinen häirintä
Sukupuolten tasa-arvo -
Naisiin kohdistuneet väkivallanteot
Sukupuolten tasa-arvo -
Jäteveden käsittelyaste
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Vesihuollon investoinnit
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Biologinen hapenkulutus käsitellyssä jätevedessä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Typen määrä käsitellyssä jätevedessä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Fosforin määrä käsitellyssä jätevedessä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Talousveden laatuvaatimusten toteutuminen
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Talousveden pesäkeluku
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Veden ominaiskäyttö
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Omakotitalon vesihuollon vertailuhinta
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Ennakoimattomien putkirikkojen määrä
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Laskuttamattoman talousveden osuus
Puhdas vesi ja sanitaatio -
Tuulivoimakapasiteetti
Edullista ja puhdasta energiaa -
Asuinrakennusten sähkönkulutus
Edullista ja puhdasta energiaa -
Uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetti
Edullista ja puhdasta energiaa -
Sähkönkulutus palveluissa ja rakentamisessa
Edullista ja puhdasta energiaa -
Kaukolämmön hinta
Edullista ja puhdasta energiaa -
Tuulivoiman tuotanto
Edullista ja puhdasta energiaa -
Kaukolämmitetyissä taloissa asuvat
Edullista ja puhdasta energiaa -
Työttömyysaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työpaikat työvoimaa kohden
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Bruttoarvonlisäys
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Lainakanta
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Veroaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Rakennetyöttömyys
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Taloudellinen huoltosuhde
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Majoitusliikkeiden käyttöaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Majoitusliikkeiden tulot huonetta kohden
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yritysten toimipaikkojen liikevaihto
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yritysten konkurssit
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Kuntien vuosikate
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työkyvyttömyyseläkkeen saajat
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Pendelöinti-indeksi
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Käytettävissä olevat tulot
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työllisyysaste
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yrityskanta
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Kuntien välinen nettomuutto
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Yhteisövero-osuus
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työtapaturmat
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Työttömien terveystarkastukset
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -
Uudet yritykset
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Nopean laajakaistan saatavuus
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Työpaikkojen moninaisuus
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Panostukset t&k -toimintaan, euroa/asukas
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Panostukset t&k -toimintaan, htv/1000 asukasta
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Digipalvelujen kehittyneisyys
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -
Gini-kerroin
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Nuorisotyöttömyys
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Nuorten tyytyväisyys elämäänsä
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Väestönmuutos
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Pienimpään tulokymmenykseen kuuluvat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Ikäihmisten omaishoidon tuki
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Vastaanotetut pakolaiset
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Ulkopuolisuuden tunne kouluissa
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvat täysikäiset
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Yksinäisyyttä kokevat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Turvattomaksi päivittäisen elämänsä kokevat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Syrjäytymisriski, 18 - 24-vuotiaat
Eriarvoisuuden vähentäminen -
Ilmanlaatu (NO2)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Ilmanlaatu (PM10)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Henkilöautokanta
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Sähköisten ajoneuvojen latauspisteet
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Joukkoliikenteen kannattavuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Ilmanlaatu (väestöpainotettu PM2,5)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Ahtaasti asuvat lapsiperheet
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Asukkaiden osallistaminen palveluiden kehittämisessä
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Asukkaiden osallistumiskeinot julkaistu verkossa
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Taajama-aste
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Kodittomuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Pyöräilykuntien verkosto
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Sisäilman radonpitoisuus
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Vaihtoehtoisten käyttövoimien autokanta
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Taajama-alueiden tiiviys
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Biopolttoaineen tankkausasemat
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Biokaasun tankkausasemat
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, iäkkäät
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Tulvariskialueet kunnan pinta-alasta
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Rakennuskanta tulvariskialueille
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Väestön osuus tulvariskialueella
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Väestöennuste 2030
Kestävät kaupungit ja yhteisöt -
Asuinrakennusten energiankulutus
Vastuullista kuluttamista -
Oppilaitosten vastuullisuus
Vastuullista kuluttamista -
Kierrätysasemat
Vastuullista kuluttamista -
Investoinnit ympäristön huoltoon
Vastuullista kuluttamista -
Investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin
Vastuullista kuluttamista -
Ympäristömerkityt hotellit
Vastuullista kuluttamista -
Muovin kierrätyspisteiden saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteiden saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Tekstiilin kierrätyspisteiden saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Kaasuautojen tankkausasemien saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Sähköautojen latausasemien saavutettavuus
Vastuullista kuluttamista -
Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöt bruttoarvonlisäystä kohden
Ilmastotekoja -
Ilmastonmuutoksen riskien ja sopeutumisen toimet
Ilmastotekoja -
Asuinrakennusten kasvihuonekaasupäästöt
Ilmastotekoja -
Hiilinielupotentiaali
Ilmastotekoja -
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Kuluttajien sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)
Ilmastotekoja -
Päästökauppalaitosten kasvihuonekaasupäästöt
Ilmastotekoja -
Helleriski, ikäihmisten osuus väestöstä
Ilmastotekoja -
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Jätteiden käsittelyn kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Teollisuuden ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
F-kaasujen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (ALas-malli)
Ilmastotekoja -
Kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli): teollisuus, työkoneet, jätteet, maatalous, F-kaasut
Ilmastotekoja -
Järvien tila
Vedenalainen elämä -
Jokien tila
Vedenalainen elämä -
Luonnonpuistot, erämaat, luontotyyppien suojelualueet
Maanpäällinen elämä -
Viheralueet
Maanpäällinen elämä -
Maatalousmaa
Maanpäällinen elämä -
Puuston kasvu
Maanpäällinen elämä -
Natura 2000 -alueet
Maanpäällinen elämä -
Lintudirektiivin mukaiset alueet
Maanpäällinen elämä -
Luontodirektiivin mukaiset alueet
Maanpäällinen elämä -
Puuston hiilivarasto
Maanpäällinen elämä -
Metsämaan hiilivarasto
Maanpäällinen elämä -
Luonnonsuojelualueet
Maanpäällinen elämä -
Ojitetut suot
Maanpäällinen elämä -
Vanhan puuston osuus
Maanpäällinen elämä -
Luomualojen osuus
Maanpäällinen elämä -
Uudistamishakkuuaikomukset
Maanpäällinen elämä -
Rikollisuusaste
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Korruptioaste
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Äänestysaktiivisuus, kuntavaalit
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Äänestysaktiivisuus, eduskuntavaalit
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Luottamus paikalliseen päätöksentekoon
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Päihtyneiden säilöönotot
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Paikallisen turvallisuuden toimet
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Kunnassa toimii lapsiparlamentti
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Katuturvallisuusindeksi, absoluuttinen
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Toimenpiteistä päätetty turvallisuussuunnitelman perusteella
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Rikoksista epäiltyjen nuorten osuus
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Kunnassa toimi hyvinvointikoordinaattori tai suunnittelija
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Hyvinvointikertomus hyväksytty valtuustossa
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Katuturvallisuusindeksi, suhteellinen
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Häiriöindeksi
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta -
Yhteistoiminta kestävässä kehityksessä
Yhteistyö ja kumppanuus -