15. Maanpäällinen elämä

Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -alueiden verkosto on tärkeä tekijä Euroopan laajuisessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Verkosto suojaa luontodirektiivissä määriteltyjen lajien sekä luontotyyppien elinympäristöjä.

Tämä indikaattori esittää Natura 2000 -alueiden osuuden kunnan kokonaispinta-alasta. Natura 2000 -alueisiin lukeutuvat luonto- sekä lintudirektiivin mukaiset alueet sekä jäsenvaltion ehdotukset luontodirektiivin perusteella suojeltaviksi alueiksi. Natura 2000 -alueiden pinta-alatieto on suhteutettu kunnan kokonaispinta-alaan mukaan lukien mahdolliset merialueet.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi