3. Terveyttä ja hyvinvointia

Koettu elämänlaatu

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatu tarkoittaa ihmisen käsitystä omasta elämäntilanteestaan suhteessa omiin tavoitteisiin, odotuksiin ja huoliin siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, jossa hän elää. Hyväksi koettu elämänlaatu kuvastaa monipuolisesti väestön psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tämä indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa hyväksi tuntevien prosentuaalisen osuuden kunnan 20-64 vuotiaista. Elämänlaatuindikaattori perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin sisältämien kahdeksan kysymyksen pohjalta luotuun keskiarvoon.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi